Přejít k obsahu

Jak bude probíhat výuka od 18. 5. 2020

Vážené studentky a vážení studenti,

obracím se na Vás s informacemi ohledně studia v následujícím období. Vstoupila v platnost aktualizovaná vyhláška č. 2D/2020 a je možná Vaše osobní přítomnost na FEL za splnění následujících podmínek:

Pravidla pro přítomnost studentů:

- Studenti se vyskytují na fakultě pouze v míře nezbytně nutné pro plnění studijních povinností, a to:

a. na základě výzvy vyučujícího / vedoucího pracoviště ohlášené alespoň 3 dny před požadovanou přítomností studenta nebo
b. po předchozím souhlasu vyučujícího / vedoucího pracoviště.
- Maximální počet osob ve skupině je 15.

- Student se smí účastnit forem výuky nebo jiné činnosti pouze při splnění následujících podmínek:

a. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
b. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
c. poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů (dále jen „čestné prohlášení“).

- Student při vstupu do objektů Fakulty elektrotechnické musí dodržet tyto podmínky a postup:
a. vstup a pobyt je dovolen pouze v rámci provozní doby budovy,
b. vstup je možný pouze hlavním vchodem,
c. před recepcí FEL provede student dezinfekci rukou,
d. student doloží na recepci FEL čestné prohlášení při každém vstupu.

- Student při pobytu musí dodržovat následující podmínky:
a. nosit roušku nebo jinou ochranu zakrývající nos a ústa po celou dobu pobytu,
b. dodržovat doporučený odstup min. 2 m od ostatních osob ve všech prostorech (např. laboratoře, kanceláře, další místnosti),
c. neshromažďovat se ve společných prostorách fakulty (chodby apod.),
d. provést dezinfekci rukou při vstupu do místností a laboratoří, ve kterých jsou plněny studijní povinnosti.

Daná změna pravidel v žádném případě neznamená běžné otevření FEL, ale pouze možnost dokončit převážně laboratorní výuku a získat možnost konzultací s vyučujícími. O konzultacích budete jednotlivými vyučujícími informováni. Seznamte se s příslušnou vyhláškou.

Studijní oddělení může student navštívit pro vyřízení nezbytných náležitostí, odevzdání indexu apod., pouze po předchozí dohodě s příslušnou referentkou.

V souvislosti s aktualizací vyhlášky č. 4D/2019 dochází ke změně harmonogramu akademického roku.

Nově je zavedena Bloková výuka:

V období 25. 5. - 5. 6. 2020 bude probíhat bloková výuka. Jedná se o výuku předmětů kde je nutná přítomnost v laboratořích nebo cvičení s vyučujícími nutné ke správnému pochopení probírané látky. O rozvrhu vaší blokové výuky budete informováni vyučujícím (garantem).

V týdnu 8. 6. - 12. 6. 2020 bude probíhat bloková výuka pro kombinovanou formu výuky. Garanti předmětů Vám zašlou rozvrh blokové výuky tak, abyste se s ním mohli v maximální možné míře seznámit a zorganizovat své časové možnosti.

Zápis známek a zápočtů do indexů:

- V případě distančního zkoušení budou známky a zápočty zapisovány pouze do zkouškového archu a portálu (STAG), v případě kontaktního zkoušení i do indexu. Pokud student získal zápočty nebo zkoušky distanční formou, odevzdá index na studijní oddělení po absolvování všech zápočtů a zkoušek za daný akademický rok po předchozí domluvě se studijní referentkou, nejpozději však do 31. 8. 2020. Studijní referentka zajistí zápis zápočtů nebo zkoušek do indexu a studentovi bude index vrácen na zápisu do vyššího ročníku. Pro poslední ročníky je mezní termín odevzdání indexu na studijní oddělení do 10. 7. 2020 viz Vyhláška děkana č. 4D/2019.

Odevzdávání kvalifikačních prací:

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření, již není třeba přecházet na nový proces odevzdávání kvalifikačních prací a zůstává zachován proces dle příslušných platných směrnic. Pro vypracování kvalifikační práce a konání státní závěrečné zkoušky platí Směrnice děkana č. 2D/2018 o státních závěrečných zkouškách a kvalifikačních pracích v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL ZČU v Plzni a Pokyn děkana č. 2D/2015 Metodický pokyn pro zpracování bakalářské/diplomové práce na FEL. Konkrétní termíny pro daný akademický rok stanovuje příslušná vyhláška děkana o organizaci daného akademického roku na FEL ZČU v Plzni.

  • Termín odevzdání kvalifikačních prací je do 19.6. jak v elektronické, tak listinné verzi.
  • Student před odevzdáním listinné verze kvalifikační práce na sekretariátu garantující katedry nahraje elektronickou verzi kvalifikační práce v pdf formátu do databáze a doplní všechny požadované údaje v souladu se směrnicí rektora ZČU 33R/2017 (příp. následné a související směrnice a pokyny).
  • Vyplnění údajů a nahrání práce se provádí na Portálu ZČU na adrese http://portal.zcu.cz v sekci Moje studium, položka Kvalifikační práce, odkaz Doplnit údaje o bakalářské/diplomové práci. Po finálním vyplnění metadat a nahrání práce je student povinen vytisknout Údaje o kvalifikační práci a svým podpisem stvrdit správnost vložených údajů. Tímto podpisem student zároveň stvrzuje, že nahraná elektronická verze BP/DP práce je shodná s listinnou verzí  BP/DP práce odevzdávané na garantující katedře. Tento formulář student odevzdá spolu s BP/DP na garantující katedře. Přístup na Portál je umožněn studentovi na základě jeho Orion konta.
  • Student odevzdává kvalifikační práci na sekretariátu garantující katedry ve dvou vyhotoveních v listinné podobě. V případě odkladu zveřejnění kvalifikační práce podle čl. 11, odst. 2, Směrnice děkana č. 2D/2018, odevzdává student navíc třetí výtisk kvalifikační práce (čl. 11, odst 4, tamtéž).
  • Odevzdání kvalifikačních prací v listinné verzi spolu s "Údaji o kvalifikační práci" probíhá po předchozí domluvě se sekretářkou katedry.

- Termín SZZ pro studenty Bc. studia je stanoven na 20. 7. - 24. 7. 2020

- Termín SZZ pro studenty NMgr. studia je stanoven na 27. 7. - 31. 7. 2020

O přesném termínu SZZ budete informováni příslušnou katedrou.

Roman Pechánek


18.05.20
Zpět na seznam aktualit

Patička