Přejít k obsahu

Otevření fakulty studentům posledních ročníků

od dnešního rána se naše fakulta v omezené míře otevírá pro studenty posledních ročníků. Studenti posledních ročníků, získávají možnost absolvovat individuální konzultace, zkoušky, laboratorní a experimentální práce nezbytné zejména pro realizaci závěrečných prací. Individuální konzultace, zkoušení nebo laboratorní a experimentální práce mohou probíhat pouze za přítomnosti maximálně 5 osob. 

Konání konzultací či dalších forem výuky závisí výhradně na rozhodnutí každého pedagoga – jedná se o možnost, nikoli povinnost, a to zejména u pedagogů spadajících do ohrožené skupiny, u níž se vyžaduje zvýšená obezřetnost.

Před vstupem na fakultu se seznamte s Pokynem děkana 2D/2020 ze dne 21. 4. 2020, který naleznete zde.

Z Pokynu děkana 2D/2020 pro Vás, studenty závěrečných ročníků plynou především následující povinnosti:

Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Student při vstupu do objektů Fakulty elektrotechnické musí dodržet tyto podmínky a postup:

 • vstup je dovolen pouze po předchozím odsouhlasení s vyučujícím FEL,
 • vstup a pobyt je dovolen pouze v rámci provozní doby budovy,
 • vstup je možný pouze hlavním vchodem,
 • před recepcí FEL provede student dezinfekci rukou,
 • student vyplní na recepci FEL čestné prohlášení s uvedením aktuálního data, hodiny příchodu a jméno zodpovědného vyučujícího FEL. Při odchodu zaznamená čas odchodu z budovy FEL. Čestná prohlášení archivuje tajemnice FEL a to po dobu 6 měsíců,
 • následně student vyčká příchodu vyučujícího nebo jiného zaměstnance FEL, který si jej vyzvedne.

Student při pobytu musí dodržovat následující podmínky:

 • nosit roušku nebo jinou ochranu zakrývající nos a ústa po celou dobu pobytu,
 • dodržovat doporučený odstup min. 2 m od ostatních osob,
 • neshromažďovat se ve společných prostorách fakulty (chodby apod.),
 • provést dezinfekci rukou při vstupu do místností a laboratoří, ve kterých probíhá zkoušení, měření či individuální konzultace.

Pro ostatní studenty je i nadále organizována výuka pomocí prostředků dálkové komunikace a studijní oddělení FEL má i nadále pro studenty zrušeny kontaktní úřední hodiny.

 

Roman Pechánek


22.04.20
Zpět na seznam aktualit

Patička