Přejít k obsahu

Odpovědi na nejčastější otázky související s výukou

Vážené studentky, vážení studenti,

od uzavření fakulty již uběhlo více než třítýdenní období. Řada mých kolegů se v tomto relativně krátkém čase musela připravit na nové výzvy, především se jedná o nové metody výuky pomocí vzdálené komunikace (google meet, moodle, CW), zpracování studijních materiálů do podoby distančního vzdělávání, které by vám studentům následně poskytly a umožnily lépe zvládnout tuto nelehkou situaci. Velice mne těší i zájem vás studentů, kterým není lhostejný současný stav, a aktivně kontaktujete vyučující a požadujete informace k probírané látce.

Vedení FEL se intenzivně zabývá možnostmi posunutí termínů harmonogramu akademického roku. Nechceme toto rozhodnutí udělat ukvapeně, neboť se jedná o velmi komplexní problém, kdy se posunutí jednoho termínu promítne v posunutí mnoha dalších navazujících. Především z tohoto důvodu prozatím nedošlo k úpravě termínů pro odevzdání závěrečných prací ani harmonogramu akademického roku.

Vývoj situace posledních dní naznačuje, že i nadále budeme nuceni setrvávat v tomto pro nás nepříliš optimálním stavu, jak dlouho bude tato situace trvat, lze jen těžko usuzovat. Za vedení FEL i mé kolegy vyučující přesto doufám, že společně zvládneme letní semestr tak, aby se studentům nižších ročníků podařilo úspěšně složit zápočty a zkoušky a studentům v posledních ročnících zpracovat, odevzdat a obhájit svoji závěrečnou práci a ukončit tak úspěšně svá studia.

Roman Pechánek

V následujících řádcích naleznete odpovědi na nejčastější otázky související s výukou.

Výuka

V současné době probíhá v maximálně možném rozsahu výuka distanční formou. Informace o průběhu distanční výuky získáte od vyučujících jednotlivých předmětů. Je potřeba i nadále plnit zadané úkoly v jednotlivých předmětech a co nejvíce komunikovat se svými vyučujícími pomocí emailu, moodlu, CW google meets atd.

Pro předměty, kde je nezbytná /povinná účast na měřeních v laboratořích, seminářích, cvičeních atd., bude po ukončení současného stavu rozvrhováno dvoutýdenní období intenzivní blokové výuky. O harmonogramu intenzivní blokové výuky budete včas informováni.

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku bude upraven tak, aby bylo možno u vybraných předmětů doplnit chybějící výuku formou blokové výuky a byla zajištěna možnost splnit podmínky pro absolvování předmětu.

Zkoušení a zápočty

Pro zápočty a zkoušky (tj. kontrolu splnění studijních povinností) mohou garanti předmětů, v souladu se studijním a zkušebním řádem ZČU, povolit využití distanční formy nebo určit náhradní způsob splnění studijních povinností, vedoucích k získání zápočtu případně splnění zkoušky. O této možnosti budete informováni vždy příslušným garantem předmětu a v souvislosti s konkrétním předmětem.

Odevzdávání závěrečných prací

Odevzdávat kvalifikační práce je možné pouze v elektronické podobě. Nutnost tištěné verze závěrečné práce u SZZ se řídí pokyny jednotlivých kateder. O své kvalifikační práci aktivně komunikujte se svým vedoucím práce, především se informujte na možnost plnění bodů zadání.

Zatím nedošlo k úpravě termínů pro odevzdání závěrečných prací. Termín odevzdání kvalifikačních prací je u Bc. studia 11. 6. 2020 a NMgr. studia 28. 5. 2020.

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky, včetně obhajob závěrečných prací, se dle platných právních předpisů nemohou konat distanční formou. V tento okamžik se termín SZZ nemění.

Kontrola plnění studijních povinností studentů, postup do dalšího semestru

Podmínky pro postup studentů do dalšího semestru stanovené ve Studijním a zkušebním řádu ZČU a dalšími vnitřními normami se nemění. Studenti, kteří nemohou z objektivních příčin splnit podmínky, budou moci požádat o výjimku, o které bude rozhodovat děkan fakulty.

Poplatky za studium

Západočeská univerzita v Plzni se rozhodla dobu vyhlášeného nouzového stavu nezapočítávat do doby studia pro účely poplatků za delší dobu studia. MŠMT připravuje další opatření, která by měla být vstřícná vůči studentům.

Studenti, kteří splnili zákonem stanovené podmínky pro vyměření poplatku před vyhlášením nouzového stavu, a poplatky jim již byly vyměřeny, mají možnost v zákonné odvolací lhůtě požádat o jejich snížení či prominutí anebo posunutí termínu jejich splatnosti. Pokud na konkrétní poplatkovou povinnost bude mít vliv aktuální situace (viz Příloha č. 2 ke Statutu ZČU), bude tato skutečnost zohledněna při rozhodování o snížení, případně prominutí poplatku. Všichni studenti mají též možnost žádat o rozložení poplatkové povinnosti formou splátkového kalendáře.

Bližší informace k poplatkům Vám poskytnou kolegyně z Informačního a poradenského centra.

Studijní oddělení

Studijní oddělení FEL ruší kontaktní úřední hodiny pro studenty. Pro vyřizování studijních záležitostí využijte elektronické komunikační kanály. Prostřednictvím těchto komunikačních kanálů bude také studijní oddělení FEL se studenty komunikovat, a to v době pondělí a středa 8:00 - 11:00.

Koleje a menzy

Provoz menz je momentálně pozastaven. Dočasná mimořádná opatření týkající se kolejí jsou specifikována v Rozhodnutí rektora 17R/2020. Pro další informace sledujte webové stránky Kolejí a menz ZČU.


06.04.20
Zpět na seznam aktualit

Patička