Přejít k obsahu

Oborová rada FEL

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu, zejména

  • připravuje a navrhuje změny ve studijních programech, studijních oborech,
  • sleduje a projednává vědeckou práci studentů,
  • navrhuje školitele a prostřednictvím děkana předkládá jejich jména společně se stručnými odbornými životopisy vědecké radě fakulty ke schválení,
  • projednává a prostřednictvím děkana předkládá vědecké radě fakulty ke schválení rámcová témata disertačních prací a jejich školitele,
  • projednává a doporučuje děkanovi ke schválení individuální studijní plány studentů včetně jejich případných změn,
  • určuje rozsah požadavků pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce,
  • navrhuje děkanovi složení komise pro státní doktorskou zkoušku a datum konání státní doktorské zkoušky,
  • navrhuje děkanovi složení komise pro obhajobu disertační práce a datum konání obhajoby disertační práce,
  • navrhuje děkanovi složení přijímací komise pro přijímací řízení ke studiu v příslušném studijním programu, studijním oboru.

Složení oborové rady FEL

Předseda: prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. KTE, FEL ZČU v Plzni
Místopředseda: prof. Ing. Václav Kůs, CSc. KEV, FEL ZČU v Plzni
Členové:

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.

doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Jiří Flajtingr

doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Ing. Petr Rada, CSc.

prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. et Ph.D.

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.h.c.

KTE, FEL ZČU v Plzni

KEV, FEL ZČU v Plzni

KEV, FEL ZČU v Plzni / Škoda Electric, a. s.

KAE, FEL ZČU v Plzni

FEL ČVUT Praha

KAE, FEL ZČU v Plzni

ext.

KEE, FEL ZČU v Plzni

FEL ČVUT Praha

RICE, FEL ZČU v Plzni / UTIA AV ČR, v.v.i.

KET, FEL ZČU v Plzni

KET, FEL ZČU v Plzni

KEE, FEL ZČU v Plzni

Patička