Přejít k obsahu

Akademický senát FEL

Akademický senát fakulty

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména

  • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Složení Akademického senátu FEL

Ing. BASL Jiří, Ph.D.

Ing. FIŘT Jaroslav, Ph.D.

Ing. JIŘIČKOVÁ Jana, Ph.D.

Doc. Ing. MÜLLEROVÁ Eva, Ph.D.

Ing. TUREČEK Oldřich, Ph.D.

Doc. Ing. BLECHA Tomáš, Ph.D.

Ing. FOŘT Jiří, Ph.D.

Doc. Ing. KINDL Vladimír, Ph.D.

Ing. ŠROUBOVÁ Lenka, Ph.D.

Doc. Ing. KOTLAN Václav, Ph.D.

Doc. Ing. GLASBERGER Tomáš, Ph.D.

Ing. KOMRSKA Tomáš, Ph.D.

Ing. MUŽÍK Václav

Ing. VAJNAR Vladimír

Ing. BROULÍM Pavel

Ing. HROMÁDKA Aleš

Bc. KASKA Jan

Ing. JUŘÍK Martin

KAE

KAE

KEE

KEE

KET

KET

KEV

KEV

KTE

KTE

RICE

RICE

student

student

student

student

student

student

Předpisy pro Akademický senát FEL

Volební řád AS FEL platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019
Jednací řád AS FEL platnost od 28. 6. 2017, účinnost od 28. 6. 2017 05.02.2019
Archív

_

Patička