Přejít k obsahu

Organizační řád Fakulty elektrotechnické

Směrnice děkana č. 3D/2018 (včetně změny č.2) Organizační řád Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni 12.06.2019

_

Předpisy vztahující se k pracovně-právním vztahům a organizaci

Směrnice děkana č. 1D/2019 Požívání alkoholu a jiných návykových látek 29.01.2019
Záznam o provedení orientačního vyšetření Příloha č.1 směrnice děkana č. 1D/2019 07.08.2019
Vyhláška děkana č.16D/2018 O ochraně osobních údajů 12.10.2018
Směrnice děkana č. 11D/2018 Metodika tvorby rozpočtu FEL ZČU 12.10.2018
Vyhláška proděkana č. 7PD/2018 O správě webu fakulty 15.11.2018
Směrnice děkana č. 4D/2018 (včetně změny č. 1) O vnitřních normách 06.06.2019
Vyhláška děkana č. 9D/2014 O úvazcích zaměstnanců a mzdovém ohodnocení pracovníků podílejících se na řešení projektů 02.03.2018
Směrnice děkana č. 2D/2012 Schvalování služebních cest, dovolených, odměn a změn v pracovně-právních vztazích 02.03.2018

_

Předpisy vztahující se ke studiu

Vyhláška děkana č.11D/2019 O zápisech studentů FEL do akademického roku 2019/20 a záležitostech s tím souvisejících 01.08.2019
Vyhláška proděkana č. 10PD/2019 Uznávání předměrů z předchozího studia 18.07.2019
Vyhláška děkana č. 8D/2019 o stipendiích studentů FEL v akademickém roce 2019/20 18.07.2019
Vyhláška proděkana č. 7PD/2019 Pokyny k předzápisu pro ak. rok 2019/20 a zapisování výběrových předmětů vyučovaných mimo Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni 24.05.2019
Vyhláška děkana č. 6D/2019 o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v akademickém roce 2018/19 23.05.2019
Vyhláška děkana č. 5D/2019 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v akademickém roce 2018/19 23.05.2019
Vyhláška děkana č. 4D/2019 o organizaci akademického roku 2019/20 na FEL ZČU 23.05.2019
Vyhláška proděkana č. 3PD/2019 O uskutečňování studijních pobytů, stáží a praxí 24.05.2019
Rozhodnutí děkana č.14D/2018 Povinná účast studentů ve výuce 27.09.2018
Vyhláška děkana č. 5D/2018 o organizaci akademického roku 2018/19 na FEL ZČU 15.11.2018
Pokyn děkana č. 6D/2017 postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací 01.03.2018
Pokyn děkana č. 2D/2015 Metodický pokyn pro zpracování bakalářské/diplomové práce na FEL ZČU 15.11.2018
Vyhláška děkana č. 11D/2012 o zvýšení počtu zápisových propustek pro studenty FEL 01.03.2018
Předpisy na úrovni univerzity (odkaz na web ZČU) Studijní a zkušební řád ZČU, Stipendijní řád ZČU, Disciplinární řád ZČU 10.07.2019

_

Předpisy vztahující se k doktorskému studiu

Vyhláška děkana č. 8D/2019 o stipendiích studentů FEL v akademickém roce 2019/20 18.07.2019
Vyhláška proděkana č. 3PD/2019 O uskutečňování studijních pobytů, stáží a praxí 24.05.2019
Směrnice děkana č. 2D/2019 (včetně změny č.1) O uskutečňování doktorského studijního programu 09.08.2019
Pokyn děkana č. 6D/2017 postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací 01.03.2018
Předpisy na úrovni univerzity (odkaz na web ZČU) Studijní a zkušební řád ZČU, Stipendijní řád ZČU, Disciplinární řád ZČU 10.07.2019

Přílohy směrnice děkana č. 2D/2019

Individuální studijní plán Příloha č. 1 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Zápis o konání předmětové zkoušky Příloha č. 2 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Výroční hodnocení studenta Příloha č. 3 směrnice děkana č. 2D/2019 09.08.2019
Žádost o změnu Příloha č. 4 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Přihláška ke státní doktorské zkoušce Příloha č. 5 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona tezí disertační práce Příloha č. 6 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Návrh komise pro státní doktorskou zkoušku Příloha č. 7 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Zpráva školitele o vědecké činnosti studenta Příloha č. 8 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona posudku teze disertační práce Příloha č. 9 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Přihláška k obhajobě dizertační práce Příloha č. 10 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona disertační práce Příloha č. 11 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona autoreferátu disertační práce Příloha č. 12 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Návrh komise pro obhajobu disertační práce Příloha č. 13 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019
Šablona posudku disertační práce Příloha č. 14 směrnice děkana č. 2D/2019 07.08.2019

_

Předpisy k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem

Vyhláška děkana č. 17D/2018 Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (na FEL) 12.06.2019
Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem Vnitřní předpis ZČU (odkaz na web ZČU) 12.06.2019

Přílohy směrnice děkana č. 17D/2018

Žádost - Návrh na zahájení habilitačního řízení Příloha č.1 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Podklady FEL ZČU pro habilitační řízení ("Hodnoticí tabulky") včetně vysvětlivek Příloha č.2 vyhlášky děkana č.17D/2018 15.11.2018
Šablona - Teze habilitační práce Příloha č.3 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Šablona - Hodnocení habilitační práce oponentem Příloha č.4 vyhlášky děkana č. 17D/2018 22.10.2018
Šablona - Usnesení habilitační komise Příloha č.5 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Šablona - Prezenční listina ze zasedání komise Příloha č.6 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Šablona - Hlasovací lístek člena komise Příloha č.7 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Žádost - Návrh na záhájení řízení ke jmenování profesorem Příloha č.8 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Podklady FEL ZČU pro řízení ke jmenování profesorem ("Hodnoticí tabulky") včetně vysvětlivek Příloha č.9 vyhlášky děkana č. 17D/2018 15.11.2018
Šablona - Usnesení komise pro jmenování profesorem Příloha č.10 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019

_

Předpisy vztahující se k vědě a výzkumu

Metodický pokyn č. 9PD/2013 pro prokázání a ověření odborné způsobilosti školitele v doktorských studijních programech na FEL ZČU 15.11.2018

Patička