Přejít k obsahu

Organizační řád Fakulty elektrotechnické

Směrnice děkana č. 3D/2018 (včetně změny č.1) Organizační řád Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni 17.12.2018

_

Předpisy vztahující se k pracovně-právním vztahům a organizaci

Směrnice děkana č. 1D/2019 Požívání alkoholu a jiných návykových látek 29.01.2019
Záznam o provedení orientačního vyšetření Příloha č.1 směrnice děkana č. 1D/2019 01.02.2019
Vyhláška děkana č.16D/2018 O ochraně osobních údajů 12.10.2018
Směrnice děkana č. 11D/2018 Metodika tvorby rozpočtu FEL ZČU 12.10.2018
Vyhláška proděkana č. 7PD/2018 O správě webu fakulty 15.11.2018
Směrnice děkana č. 4D/2018 O vnitřních normách 02.03.2018
Vyhláška děkana č. 9D/2014 O úvazcích zaměstnanců a mzdovém ohodnocení pracovníků podílejících se na řešení projektů 02.03.2018
Směrnice děkana č. 2D/2012 Schvalování služebních cest, dovolených, odměn a změn v pracovně-právních vztazích 02.03.2018

_

Předpisy vztahující se ke studiu

Rozhodnutí děkana č.14D/2018 Povinná účast studentů ve výuce 27.09.2018
Vyhláška proděkanky 13PD/2018 Uznávání předměrů z předchozího studia 16.07.2018
Vyhláška děkana č.12D/2018 O zápisech studentů FEL do akademického roku 2018/19 a záležitostech s tím souvisejících 31.07.2018
Vyhláška děkana č.10D/2018 o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v akademickém roce 2017/18 15.11.2018
Vyhláška děkana č.9D/2018 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v akademickém roce 2017/18 15.11.2018
Vyhláška děkana č. 6D/2018 (včetně změny č.1) o stipendiích studentů FEL v akademickém roce 2018/19 17.12.2018
Vyhláška děkana č. 5D/2018 o organizaci akademického roku 2018/19 na FEL ZČU 15.11.2018
Směrnice děkana č. 2D/2018 (včetně změny č.1) o státních závěrečných zkouškách a kvalifikačních pracích v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL ZČU 17.12.2018
Pokyn děkana č. 6D/2017 postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací 01.03.2018
Pokyn proděkanky č. 10PD/2015 Certifikátové programy FEL 01.03.2018
Pokyn děkana č. 2D/2015 Metodický pokyn pro zpracování bakalářské/diplomové práce na FEL ZČU 15.11.2018
Pokyn proděkanky č. 1PD/2015 pro studenty FEL vyjíždějící na zahraniční stáž 01.03.2018
Vyhláška děkana č. 11D/2012 o zvýšení počtu zápisových propustek pro studenty FEL 01.03.2018
Předpisy na úrovni univerzity (odkaz na web ZČU) Studijní a zkušební řád ZČU, Stipendijní řád ZČU, Disciplinární řád ZČU 18.04.2018

_

Předpisy k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem

Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem Vnitřní předpis ZČU (odkaz na web ZČU) 22.10.2018
Vyhláška děkana č. 17D/2018 Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (na FEL) 15.11.2018
Žádost - Návrh na zahájení habilitačního řízení Příloha č.1 vyhlášky děkana č. 17D/2018 15.11.2018
Podklady FEL ZČU pro habilitační řízení ("Hodnoticí tabulky") včetně vysvětlivek Příloha č.2 vyhlášky děkana č.17D/2018 15.11.2018
Šablona - Teze habilitační práce Příloha č.3 vyhlášky děkana č. 17D/2018 22.10.2018
Šablona - Hodnocení habilitační práce oponentem Příloha č.4 vyhlášky děkana č. 17D/2018 22.10.2018
Šablona - Usnesení habilitační komise Příloha č.5 vyhlášky děkana č. 17D/2018 22.10.2018
Šablona - Prezenční listina ze zasedání komise Příloha č.6 vyhlášky děkana č. 17D/2018 22.10.2018
Šablona - Hlasovací lístek člena komise Příloha č.7 vyhlášky děkana č. 17D/2018 22.10.2018
Žádost - Návrh na záhájení řízení ke jmenování profesorem Příloha č.8 vyhlášky děkana č. 17D/2018 15.11.2018
Podklady FEL ZČU pro řízení ke jmenování profesorem ("Hodnoticí tabulky") včetně vysvětlivek Příloha č.9 vyhlášky děkana č. 17D/2018 15.11.2018
Šablona - Usnesení komise pro jmenování profesorem Příloha č.10 vyhlášky děkana č. 17D/2018 22.10.2018

_

Předpisy vztahující se k vědě a výzkumu

Metodický pokyn č. 9PD/2013 pro prokázání a ověření odborné způsobilosti školitele v doktorských studijních programech na FEL ZČU 15.11.2018

Patička