Přejít k obsahu

Řízení ke jmenování profesorem

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout.

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo rektora podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování, nebo vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, má-li akreditaci pro navrhovaný obor vysoká škola.

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni může provádět habilitační řízení v těchto oborech:

  • Elektronika
  • Elektrotechnika
  • Elektroenergetika

_

Předpisy k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem

Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem Vnitřní předpis ZČU (odkaz na web ZČU) 12.06.2019
Vyhláška děkana č. 17D/2018 Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (na FEL) 12.06.2019

Přílohy směrnice děkana č. 17D/2018

Žádost - Návrh na zahájení habilitačního řízení Příloha č.1 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Podklady FEL ZČU pro habilitační řízení ("Hodnoticí tabulky") včetně vysvětlivek Příloha č.2 vyhlášky děkana č.17D/2018 15.11.2018
Šablona - Teze habilitační práce Příloha č.3 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Šablona - Hodnocení habilitační práce oponentem Příloha č.4 vyhlášky děkana č. 17D/2018 22.10.2018
Šablona - Usnesení habilitační komise Příloha č.5 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Šablona - Prezenční listina ze zasedání komise Příloha č.6 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Šablona - Hlasovací lístek člena komise Příloha č.7 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Žádost - Návrh na záhájení řízení ke jmenování profesorem Příloha č.8 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Podklady FEL ZČU pro řízení ke jmenování profesorem ("Hodnoticí tabulky") včetně vysvětlivek Příloha č.9 vyhlášky děkana č. 17D/2018 15.11.2018
Šablona - Usnesení komise pro jmenování profesorem Příloha č.10 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019

_

Dokumenty k řízení ke jmenování profesorem

Proběhlá řízení ke jmenování profesorem 02.04.2020

Patička