Přejít k obsahu

Habilitační řízení

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. S návrhem je nutno předložit životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci. V návrhu uchazeč též uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. Předloží rovněž habilitační práci.

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni může provádět habilitační řízení v těchto oborech:

  • Elektronika
  • Elektrotechnika
  • Elektroenergetika

_

Předpisy k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem

Vyhláška děkana č. 17D/2018 Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (na FEL) 12.06.2019
Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem Vnitřní předpis ZČU (odkaz na web ZČU) 12.06.2019

Přílohy směrnice děkana č. 17D/2018

Žádost - Návrh na zahájení habilitačního řízení Příloha č.1 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Podklady FEL ZČU pro habilitační řízení ("Hodnoticí tabulky") včetně vysvětlivek Příloha č.2 vyhlášky děkana č.17D/2018 15.11.2018
Šablona - Teze habilitační práce Příloha č.3 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Šablona - Hodnocení habilitační práce oponentem Příloha č.4 vyhlášky děkana č. 17D/2018 22.10.2018
Šablona - Usnesení habilitační komise Příloha č.5 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Šablona - Prezenční listina ze zasedání komise Příloha č.6 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Šablona - Hlasovací lístek člena komise Příloha č.7 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Žádost - Návrh na záhájení řízení ke jmenování profesorem Příloha č.8 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019
Podklady FEL ZČU pro řízení ke jmenování profesorem ("Hodnoticí tabulky") včetně vysvětlivek Příloha č.9 vyhlášky děkana č. 17D/2018 15.11.2018
Šablona - Usnesení komise pro jmenování profesorem Příloha č.10 vyhlášky děkana č. 17D/2018 08.08.2019

_

Dokumenty k habilitačnímu řízení

Habilitační řízení na FEL ZČU v Plzni 19.05.2020

Patička