Přejít k obsahu

Oborová rada FEL ZČU v Plzni

Oborová rada FEL (OR FEL) je základním odborným, koncepčním, kontrolním a hodnotícím orgánem studia v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika" na FEL ZČU v Plzni.

Postavení a působnost OR FEL stanoví §47 zákona zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Studijní a zkušební řád Západočeské univerzity v Plzni, část třetí, hlava II:

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu, studijním oboru, přitom zejména:

  1. připravuje a navrhuje změny ve studijních programech, studijních oborech,
  2. sleduje a projednává vědeckou práci studentů,
  3. navrhuje školitele a prostřednictvím děkana předkládá jejich jména společně se stručnými odbornými životopisy vědecké radě fakulty ke schválení,
  4. projednává a prostřednictvím děkana předkládá vědecké radě fakulty ke schválení rámcová témata disertačních prací a jejich školitele,
  5. projednává a doporučuje děkanovi ke schválení individuální studijní plány studentů včetně jejich případných změn,
  6. určuje rozsah požadavků pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce,
  7. navrhuje děkanovi složení komise pro státní doktorskou zkoušku a datum konání státní doktorské zkoušky,
  8. navrhuje děkanovi složení komise pro obhajobu disertační práce a datum konání obhajoby disertační práce,
  9. navrhuje děkanovi složení přijímací komise pro přijímací řízení ke studiu v příslušném studijním programu, studijním oboru,
  10. dbá o dodržování zásad kreditního systému studia, probíhá-li studium podle zásad kreditního systému.

OR FEL se řídí Jednacím řádem OR FEL, který je vnitřním předpisem FEL.

Složení OR FEL:

Předseda:

doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

KTE, FEL ZČU v Plzni

Místopředseda:

prof. Ing. Václav Kůs, CSc.

KEV, FEL ZČU v Plzni

Členové:

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.

KTE, FEL ZČU v Plzni

 

doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.

KEV, FEL ZČU v Plzni

doc. Dr. Ing. Jiří Flajtingr

KEV, FEL ZČU v Plzni / Škoda Electric, a. s.

 

doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev

KAE, FEL ZČU v Plzni

 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

RICE, FEL ZČU v Plzni / FEL ČVUT Praha)

 

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

KAE, FEL ZČU v Plzni

 

Ing. Petr Rada, CSc.

ext.

 

prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

KEE, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

FEL ČVUT Praha

 

doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. et Ph.D.

RICE, FEL ZČU v Plzni / UTIA AV ČR, v.v.i.

 

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.

KET, FEL ZČU v Plzni

doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.

KET, FEL ZČU v Plzni

 

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.h.c.

KEE, FEL ZČU v Plzni

Patička