Přejít k obsahu

Vědecká rada FEL ZČU v Plzni

Vědecká rada FEL (VR FEL) je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.

Postavení a působnost VR FEL stanoví §29 a §30 zákona zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Statut FEL v článku 11:

  1. Postavení a působnost VR FEL upravují § 29 a 30 zákona.
  2. Členy VR FEL jmenuje a odvolává se souhlasem AS FEL děkan FEL.
  3. Nejménějedna třetina členů VR FEL jsou jiné osoby než členové akademické obce ZČU.
  4. Děkan FEL může jmenovat čestným členem VR FEL, s hlasem poradním, významného odborníka z oblasti elektrotechniky, který spolupracuje s FEL nebo bývalého dlouholetého významného člena VR FEL z řad profesorů. Čestný člen nemá hlasovací právo.
  5. VR FEL se řídí Jednacím řádem VR FEL, který je vnitřním předpisem FEL.

 Složení VR FEL:

prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc.

KTE, FEL ZČU v Plzni

Ing. Ondřej Borusík, Ph.D.

Škoda Investment a.s.

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.

VŠB-TU Ostrava

Ing. Jaromír Braun, DrSc.

AV ČR Praha

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.

KTE, FEL ZČU v Plzni

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

SÚJB Praha

doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

KET, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.

KAE, FEL ZČU v Plzni, děkan

prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.

VUT Brno

prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.

VUT Brno

prof. Ing. Václav Kůs, CSc.

KEV, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry

Ing. Vladimír Kysela

ZVU STROJÍRNY, a.s.

prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

TU Liberec

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

KAE, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc.

KTE, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

ČVUT Praha

prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.

KET, FEL ZČU v Plzni

prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.

ÚMCH AV ČR

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

KEV, FEL ZČU v Plzni, proděkan pro vědu a strategii

prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.

KAE, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

KKY, FAV ZČU v Plzni

doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.

KET, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

KEE, FEL ZČU v Plzni

doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

RICE, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.

Ústav termomechaniky AV ČR

prof. Ing. František Vondrášek, CSc.

KEV, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. Dr.h.c.

KEE, FEL ZČU v Plzni

Ing. Stanislav Votruba

ČEPS, a.s. Praha

doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

KEV, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Lumír Kule, CSc., emeritní profesor ZČU

čestný člen vědecké rady FEL

Patička