Přejít k obsahu

Akademický senát FEL ZČU v Plzni

Akademický senát FEL (AS FEL) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.

Postavení a působnost AS FEL stanoví §26 a §27 zákona zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Statut FEL v článku 8:

  1. Akademický senát FEL (dále jen „AS FEL“) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.
  2. Působnost AS FEL stanoví § 27 zákona.
  3. AS FEL má 18 členů, které volí ze svých řad členové akademické obce FEL. Třetinu členů AS FEL tvoří studenti.
  4. Volbu členů AS FEL a jejich postavení upravuje Volební řád Akademického senátu FEL.
  5. Způsob jednání AS FEL orgány AS FEL a jejich ustavování upravuje Jednací řád Akademického senátu FEL.
  6. Členství v AS FEL je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.
  7. Funkční období jednotlivých členů AS FEL je tříleté. Funkční období všech členů AS FEL skončí, jestliže AS FEL po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 zákona. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.
  8. Zasedání AS FEL jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda Akademického senátu ZČU nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen Akademického senátu ZČU mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Na žádost děkana nebo rektora je předseda AS FEL povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS FEL.
  9. AS FEL zveřejňuje přijatá usnesení na elektronické úřední desce FEL.
  10. Předseda AS FEL má právo účastnit se jednání kolegia děkana a jednání Vědecké rady FEL. Právo účastnit se jednání kolegia děkana má též člen předsednictva AS FEL z řad studentů.

Složení AS FEL:

Ing. Jiří Basl, Ph.D. KAE předseda
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D. KET  
Václav Fiala student  
Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D. KAE  
Ing. Jiří Fořt, Ph.D. KEV  
Ing. Jana Jiřičková, Ph.D. KEE členka předsednictva
Ing. Vladimír Kindl, Ph.D. KEV  
Ing. Tomáš Komrska, Ph.D. RICE  
doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. KTE  
Kateřina Legátová studentka místopředsedkyně
Ing. Zbyněk Martínek student Ph.D.  
Ing. Jan Molnár, Ph.D. RICE  
Ing. Václav Mužík student Ph.D. člen předsednictva
Bc. Denisa Osvaldová studentka  
Ing. Petr Polcar, Ph.D. KTE  
Bc. Karel Pospíšil student  
Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D. KEE  
Ing. Lenka Šroubová, Ph.D. KTE tajemnice
Ing. Oldřich Tureček, Ph.D. KET  
Václav Valenta student  

Patička