Přejít k obsahu

Akademický senát FEL ZČU v Plzni

Akademický senát FEL (AS FEL) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.

Postavení a působnost AS FEL stanoví §26 a §27 zákona zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Statut FEL v článku 6:

  1. AS FEL je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, voleným podle Volebního a jednacího řádu AS FEL.
  2. Řádné funkční období jednotlivých členů AS FEL je dvouleté.
  3. AS FEL má 20 členů, z toho nejméně jednu třetinu tvoří studenti FEL, z nichž alespoň jeden je studentem doktorského studijního programu. Konkrétní složení a rozložení mandátů AS FEL stanoví Volební a jednací řád AS FEL.
  4. Orgány AS FEL jsou předseda, místopředseda, tajemník, zástupce studentské části AS FEL a zástupce zaměstnanecké části AS FEL, kteří tvoří předsednictvo AS FEL.
  5. Členství v AS FEL je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů.
  6. Způsob jednání AS FEL upravuje Volební a jednací řád AS FEL.
  7. Senát je povinen informovat akademickou obec FEL o svém jednání a prostřednictvím svých zástupců i o jednání akademického senátu ZČU. Termíny a program zasedání jsou AS FEL v čas zveřejňovány, zasedání jsou veřejně přístupná.
  8. Předseda nebo pověřený zástupce AS FEL má právo zúčastnit se s hlasem poradním jednání VR FEL.
  9. Působnost AS FEL je dána § 27 zákona.

Složení AS FEL:

Ing. Jiří Basl, Ph.D. KAE předseda
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D. KET  
Václav Fiala student  
Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D. KAE  
Ing. Jiří Fořt, Ph.D. KEV  
Ing. Jana Jiřičková, Ph.D. KEE členka předsednictva
Ing. Vladimír Kindl, Ph.D. KEV  
Ing. Tomáš Komrska, Ph.D. RICE  
doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. KTE  
Kateřina Legátová studentka místopředsedkyně
Ing. Zbyněk Martínek student Ph.D.  
Ing. Jan Molnár, Ph.D. RICE  
Ing. Václav Mužík student Ph.D. člen předsednictva
Bc. Denisa Osvaldová studentka  
Ing. Petr Polcar, Ph.D. KTE  
Bc. Karel Pospíšil student  
Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D. KEE  
Ing. Lenka Šroubová, Ph.D. KTE tajemnice
Ing. Oldřich Tureček, Ph.D. KET  
Václav Valenta student  

Patička